Vedtekter for 18. Bergen Speidergruppe

Vedtekter fastsatt på gruppeting 23.8.2007.

§ 1. Navn

Organisasjonens navn er 18. Bergen speidergruppe.

§ 2. Uavhengighet og medlemskap

18. Bergen speidergruppe er en ideell medlemsorganisasjon som er tilsluttet Norges speiderforbund. I kraft av medlemskapet er 18. Bergen underlagt Norges speiderforbunds lover.

§ 3. Formål

18. Bergens mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker ved å tilby dem et treningsprogram med vekt på friluftsliv, samfunnsengasjement, internasjonalt engasjement og opplevelse av speideridealene, samt gi dem medbestemmelse og ansvar.

§ 4. Medlemskap

18. Bergen er åpen for gutter og jenter uten hensyn til religion, rase eller nasjonalitet.

§ 5. Gruppeting

Gruppens øverste organ er gruppetinget, som består av:

 1. Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 15 år
 2. En representant for hver påbegynt 10. betalende medlem blant speidere i tropp som ikke fyller 15 år eller mer i løpet av kalenderåret. Stemmerett ved valget har bare fremmøtte medlemmer som er valgbare.

Representanter for foreldrelag og andre hjelpere, samt medlemmer av førerpatruljen, kan av gruppeleder innkalles og gis observatørstatus og talerett ved gruppetinget.

Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel av gruppeleder, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det.

Gruppetingets årsmøte skal behandle:

 1. årsmelding
 2. regnskap
 3. arbeidsplan
 4. budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
 5. valg av
  1. gruppeleder (for to år) og evt. gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse
  2. gruppens representanter til kretstinget (for ett år)
  3. regnskapsfører og revisor (for ett år)


Gruppetinget ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll for gruppetingets møter.

§ 6. Gruppeledelsen

Gruppen ledes av gruppeleder og en eller flere gruppeassistenter. Gruppeledelsen fungerer som organisasjonens styre.

Gruppeledelsen har det daglige ansvar for gruppens administrasjon og virksomhet, sørger for et godt samarbeid mellom gruppens arbeidsenheter og ivaretar kontakten med foreldre og foresatte så vel som med krets og forbund.

Gruppeledelsen arbeider for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter. Den utnevner ledere og assistenter i alle gruppens arbeidsenheter med unntak av roverlag, dvs. i beverkoloni, småspeiderflokk og speidertropp.

Gruppeleder representerer gruppen utad, og har rett til å signere for gruppen (prokura).

§ 7. Troppen

Speidertroppens navn er 18. Bergen V-S og ble stiftet den 11. september 1929.

Troppen ledes av troppsleder og troppsassistenter. Troppsleder rapporterer til gruppeleder.

Troppsledelsen skal ta avgjørelser av stor betydning opp på førerpatruljemøte til rådslagning med patruljeførere og assistenter.

Troppsledelsen utnevner nye patruljeførere og -assistenter i samråd med gruppeleder.

§ 8. Roverlag

I roverlag skal alle ledere velges på medlemsmøte for ett år om gangen.

§ 9. Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer må sendes ut sammen med innkalling til gruppetinget. Vedtak om endringer i vedtektene krever 2/3 flertall i gruppetinget.

Sist oppdatert den 3. september 2007 av Dan Michael
   

Ukens spørsmål

Følger du med på 18. Bergen sin facebook-side?

Ja, selvsagt!:
Nei, jeg fått all informasjon fra mamma og pappa:
Hva er facebook?:
Antall stemmer: 1 | Tidligere avstemninger
 

Nytt på 18bergen.org:

13. sep.: Alf Johan skrev nyheten Speiderhøsten er i gang!
3. sep.: Alf Johan skrev nyheten Bli med!
3. sep.: Alf Johan skrev nyheten Bli med!
3. sep.: Alf Johan opprettet hendelsen Kanomøte
3. sep.: Alf Johan skrev nyheten Terminliste høst 2021
1. sep.: Alf Johan opprettet hendelsen Oppstartsmøte
Flere oppdateringer på Aktivitet-siden.
Vis siste kommentarer.
 

Hvem er her nå?

Akkurat nå er det 3 gjester her. Mer info